EHBO

In de Benelux doen zich per jaar ± 5 miljoen ongevallen voor, te weten verkeersongevallen, sportongevallen, ongevallen in huis en bedrijfsongevallen. Deze ongevallen geven allemaal aanleiding tot een medische behandeling in welke vorm dan ook. Anders gezegd betekent dit dat één op de vijf mensen de kans loopt om een dergelijk ongeval mee te maken of om zelf slachtoffer te worden.

EHBO

EHBO speelt in de benadering en behandeling van ongevallen een rol van betekenis, waar het gaat om slagvaardig en terzake kundig eerste hulp te verlenen. Zodoende worden jaarlijks zeer vele levens gered en ernstige invaliditeit voorkomen.

“Eerste hulp is die hulp die – in afwachting van deskundige hulp – op verantwoorde wijze door een leek kan worden verleend bij een plotseling optredende stoornis in de gezondheidstoestand van de medemens.”

Dat eerste hulpverlening zich niet alleen richt op levensbedreigende situaties mag duidelijk zijn. Denk echter eens aan verwondingen die later tot zeer vervelende complicaties kunnen leiden.

Voor de eerste hulpverlening is een goede basiskennis van het menselijk lichaam en het functioneren hiervan onontbeerlijk. Niet alleen de anatomie – de leer over de opbouw van het lichaam – maar ook de pathologie – de ziekteleer – zijn van belang voor een goede kennis van zaken.

Natuurlijk heeft niet iedereen ervaring opgedaan als het gaat om eerste hulp bij ongelukken, en daardoor komt het helaas voor dat de hulpverleners te laat ter plekke zijn.
Mede daarom wordt verzocht deel te nehmen aan een curus, waarbij de deelnemers bijvoorbeeld leren hoe reanimatie precies gaat, en daardoor kunnen tientallen levens per jaar gered worden. Het juist reanimeren wordt je geleerd tijdens een EHBO cursus.

Natuurlijk leer je tijdens een cursus EHBO nog veel meer, en ervaringen van cursisten zijn na het met goed gevolg doorlopen van een EHBO cursus doorgaans erg positief.
Wil je meer weten, neem dan contact op het het rode kruis, arts, of ziekenhuis. Deze cursussen worden door het gehele land gegeven.